~ Press

~ VoyageLA Magazine...

~ Super Mamas Podcast...

~ JPy Magazine - Pg. 20...

~ Starmagazine.com