~ Press

~ Pretty My Party Blog

Montage_edited.jpg

~ JPy Magazine - Pg. 20...

~ E! Online

IMG_5733.jpg

~ Starmagazine.com

~ VoyageLA Magazine...

~ Super Mamas Podcast...